welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Thursday, 14 May 2009

ภาพรวมของผู้เข้าร่วมการอบรม

การอบรมการแสดงขั้นพื้นฐาน ได้ผ่านไปแล้วด้วยดีมีความสุข อยากจะโพสต์รูปรวมของผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีอยู่รูปเดียว-รูปหมู่ถ่ายหลังจากการอบรม


No comments: