welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Saturday, 23 May 2009

เกี่ยวกับหนังสือ M&M


นี่คือหนังสือเล่มเล็กๆที่ชื่อ M&M เขียนโดย เจหวานและนิ้วกลม หนังสือเล่มนี้ใช้วิธีการเขียนแบบใช้ MSN คุยกันของคนสองคน จากเรื่องนี้ไปสู่ไปเรื่องโน้น และนี่คือจุดเริ่มต้นให้ฟารีดา จิราพันธุ์ และนักแสดงคิดต่อจนเป็น Time's Up ละครเวทีเรื่องแรกกับการขึ้นปี 3 ของ ละครโรงเล็ก Crescent Moon spaceNo comments: