welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Thursday, 8 May 2014

Creative Writing workshop #4Creative Writing workshop #4
อบรมเขียนบทละครเวที ครั้งที่ 4


พระจันทร์เสี้ยวการละครจัดอบรมเขียนบทละครเวทีสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนบทมาก่อน แค่มีใจรักอยากจะเขียนและมีใจอยากฝึกเขียนบทละคร เน้นกระบวนการจากโจทย์และฝึกเขียนเป็นบทละคร
ระยะเวลาฝึกอบรม 4 วัน
(รับจำนวนจำกัด 10 คน)


สอนโดย
อรดา ลีลานุช
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก St. Olaf College ทางด้าน Theatre ระดับปริญญาโทจาก Miami University ทางด้าน Theatre และ ระดับปริญญาเอกจาก Texas Tech University ทางด้าน Fine Arts (Theatre) โดยที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์การละคร ทฤษฎีการละคร การเขียนบทละคร และการพัฒนางานเขียนของนักเขียนหน้าใหม่ เป็นนักทำละคร และเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษา


วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2557
เวลา 10.00 – 16.00 น.
ที่ Crescent Moon Space สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ. ทองหล่อ)


***มีค่าลงทะเบียน***
สอบถามเพิ่มเติมที่
 โทร 08 – 1929 4246
 email:
crescentmoon.workshop@gmail.com
http://www.facebook.com/crescentmoontheatre


No comments: