welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Friday, 9 January 2009

อ่าน(เรื่อง)รัก

พระจันทร์เสี้ยวชวนชม
Play Reading Project


อ่าน(เรื่อง)รัก
อ่านรักจากวรรณกรรมโดยนักทำละครหลายคน


ที่ละครโรงเล็ก Crescent Moon Space สถาบันปรีดี พนมยงค์ (ซ.ทองหล่อ)


7 – 8 ก.พ. 2552
เวลา 15.00 และ 19.30 น.

สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 081 259 6906
ชมฟรีไม่เก็บบัตร
(รับผู้ชม 30 ที่นั่งต่อรอบ)


No comments: