welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Sunday, 3 July 2011

โครงการอ่านบทละคร : อ่านในใจ


พระจันทร์เสี้ยวการละคร ขอเชิญชม

โครงการอ่านบทละคร

อ่านในใจ
จากมุมมองของนักการละครรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ และรุ่นใหม่แกะกล่อง


วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554
รอบเวลา 14.30 และ 18.30 น.
ณ โรงละครพระจันทร์เสี้ยว สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซ.ทองหล่อ

ชมฟรี
สำรองที่นั่ง 081 612 4769 และ 084 647 4783

No comments: