welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Saturday, 4 April 2009

เริ่มแล้ววันนี้ Back to Basic - day 1


วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมการแสดงเบื้องต้นสำหรับผู้สนสนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการแสดงมาก่อน เริ่มเวลา 13.00 - 18.00 น. วันแรกเป็นพื้นฐานเน้นสำหรับการทำงานเดี่ยว

No comments: