welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Saturday, 22 August 2009

เราจะเป็นเพื่อนกันวันสุดท้าย


ถ้ามีคนมาบอกเราว่า "เราจะเป็นเพื่อนกันวันสุดท้าย"
คิดว่า เขากำลังจะบอกอะไรเรา.....
ช่อมาลี: ...แต่ก็ยังดีที่เค้ายังบอกรักชั้น

ตุ๊กติ๊ก: แก้วนี้ชื่อ...รักจัญไร Love Shitช่อมาลีรำลึก
ผลงานเรื่องล่าสุดของ New Theatre Society
พบกับ
เยาวลักษณ์ เมฆกุลวิโรจน์

และ ปานรัตน กริชชาญชัย

No comments: