welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful small alternative space for theatre lovers

Sunday, 8 February 2009

บรรยากาศ-อ่านเรื่องรัก

ผ่านไปแล้ว 2 รอบ เมื่อวานนำเสนอไปแล้วทั้ง 10 เรื่อง อยากจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก แต่ยังไม่ว่างพอ โปรดคิดตาม ไม่นานเกินรอ

No comments: