welcome to crescent moon space

welcome to crescent moon space
small but beautiful

Sunday, 15 February 2009

MEMOMENT โมเม้นท์นี้ของพวกเขาบรรยากาศการแสดงสด MEMOMENT

ในส่วนบริเวณหน้างาน เป็นส่วนภาพถ่าย ในส่วนการแสดงแบ่งพื้นที่การแสดงเป็นสองส่วน คือใน Crescent Moon space จะเป็นส่วนของการแสดงการเคลื่อนไหว และในห้อง B Floor room จะเป็นส่วนของดนตรี ทั้งสองห้องจะถูกเชื่อมกันด้วยเสียงดนตรี หนังสั้น และภาพวิดิโอ

การแสดงทั้งสองวันจบลงไปแล้วอย่างสวยงาม

เรามีภาพการเคลื่อนไหวของ ดุจดาว วัฒนปกรณ์ มาให้ดูกัน
ภาพถ่ายโดย ภูมิฐาน ศรีนาค

No comments: